Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
„Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí”

GDPR


Informace pro pacienty společnosti SALUBRA s.r.o. o zpracování jejich osobních údajů


Na základě nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrání fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů vás informujeme, že jsme poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Tyto údaje můžeme shromažďovat a zpracovávat pro splnění naši zákonné povinnosti (zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytováni, zákon č. 48/1997 Sb.o veřejném zdravotním pojištění, zákon 563/1991 Sb.. o Účetnictví. zákon č. 586/1992 Sb.. o daních z příjmů.

 

Dále naše oprávnění vyplývá z plnění naší smluvní povinnosti při plnění Pracovnělékařské služby.

 

 

Pro jaké účely vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?:

 

 

 1. Poskytování zdravotních služeb
 2. Sdělování údajů o vašem zdravotním stavu dalším oprávněným osobám
 3. Poskytování údajů zdravotním pojišťovnám v rámci vyúčtování hrazených zdravotních služeb
 4. Objednáváni pacientů
 5. Vedení účetní a daňové evidence

 

 

 

Jaká osobní data zpracováváme?


 1. Základní identifikační údaje (např. jméno, příjmení, bydliště, datum narození, rodné číslo, pohlaví, státní příslušnost, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění);
 2. Kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail a telefon);
 3. Informace o Vašem zdravotním stavu; výsledky laboratorních vyšetření.
 4. Údaje o vašem pracovním zařazení, rizikových faktorech a vše co vyplývá z plnění služby PLS.

 

 

 

Kdo je příjemcem vašich osobních údajů?


V souladu s ustanoveními právních předpisů mohou být vaše data předána jiným poskytovatelům zdravotní péče, orgánům veřejné moci a osobám oprávněným nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31. § 32. § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb.o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytováni. Dále mohou být předány pracovištím provádějícím laboratorní zpracování vzorků a dále zdravotním pojišťovnám. Vaše data neposkytujeme do zahraničí, ani je nezpracováváme za využití služeb dodavatelů ze zahraničí.

 

 

 

Jak dlouho vaše data uchováváme?


Údaje o zdravotním stavu pouze po nezbytně nutnou dobu danou naší povinností vyplývající z vyhlášky č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci. Další údaje uchováváme v souladu se zákony o archivnictví, případně dle požadavků zákona o Účetnictví.

 

 

Jaká práva jako subjekt údajů máte?

 

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu, resp. doplnění,
 • právo na výmaz (Platná legislativní nařízení o povinné archivaci zdravotní dokumentace jsou nadřazena GDPR)
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo vznést námitku,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

 

 

Koho můžete kontaktovat s dotazy nebo požadavky ohledně zpracování vašich osobních údajů které spravujeme?

 

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů ve společnosti SALUBRA s.r.o. je Jitka Martínková, tel.: 420 232 001 001, e-mail: jitka.martinkova@salubra.cz